ให้บริการ น.ศ. สถาบันพระปกเกล้า


Posted by Admin | 22/04/2015แบล็คแคนยอนได้รับเกียรติให้บริการแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.17) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ที่เดินทางไปศึกษางานที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


  •     
  •     
  •